Notulen

In de post vond ik vandaag de notulen van de Provinciale Statenvergadering waarni ik op 21 juni dit jaar werd beëdigd. Hoe gaat zoiets nu? Welnu, dat gaat als volgt:

1. TOELATING/BEËDIGING VAN MEVROUW C.D.M. VERDEL ALS STATENLID.

De VOORZITTER: In de opengevallen lpaats die door het ontslag van het statenlid mevrouw Duijnker is ontstaan heeft de voorzitter van het Centraal Stembureau benoemd verklaard mevrouw C.D.M. Verdel. Het onderzoek van haar geloofsbrief heeft inmiddels plaatsgevonden door een commissie bestaande uit de leden Waterman, Noordtzij en Wiegmann-de Wild. Ik verzoek de voorzitter van de commissie, de heer Waterman, verslag te doen van de bevindingen van de commissie.

De heer WATERMAN (VVD): Voorzitter. Mede namens mijn collega’s mevrouw Noordtzij en mevrouw Wiegmann deel ik mede dat wij de geloofsbrief van mevrouw Christina Deborah Maria Verdel, geboren te Leiderdorp en woonachtig in Rotterdam, als rechtsopvolger van mevrouw Duijnker, hebben onderzocht en volledig in orde hebben bevonden, zodat er onzes inziens geen beletselen zijn om mevrouw Verdel toe te laten als lid van Provinciale Staten.

De VOORZITTER: Ik dank de cmomissie voor de door haar verrichte werkzaamheden. Ik stel voor, overeenkomstig de conclusie van de commissie te besluiten tot toelating van mevrouw Verdel.

OVEREENKOMSTIG HET VOORSTEL VAN DE VOORZITTER WORDT BESLOTEN.

De VOORZITTER: Mevrouw Verdel is in ons midden. Ik verzoek haar naar voren te komen en ik verzoek alle leden om te gaan staan.

MEVROUW VERDEL LEGT IN HANDEN VAN DE VOORZITTER DE VERKLARING EN BELOFTE AF, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 14 VAN DE PROVINCIEWET.

De VOORZITTER: Ik wens u geluk met uw benoeming en verzoek u in ons midden plaats te nemen.

DE VERGADERING WORDT ENIGE OGENBLIKKEN GESCHORST.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*